قیمت گذاری

Images
Images
Images
Images
قیمت گذاری

لیست پلن ها و قیمت گذاری

استاندارد

69000 تومان

بسته ماهانه
 • بازاریابی اجتماعی
 • 2100 کلمه کلیدی
 • ساختمان پیوند یک طرفه
 • 5 بهینه سازی رایگان
 • 3 اطلاعیه مطبوعاتی
الان بخرید

اقتصادی

79000 تومان

بسته ماهانه
 • بازاریابی اجتماعی
 • 2100 کلمه کلیدی
 • ساختمان پیوند یک طرفه
 • 5 بهینه سازی رایگان
 • 3 اطلاعیه مطبوعاتی
الان بخرید

تجاری

89000 تومان

بسته ماهانه
 • بازاریابی اجتماعی
 • 2100 کلمه کلیدی
 • ساختمان پیوند یک طرفه
 • 5 بهینه سازی رایگان
 • 3 اطلاعیه مطبوعاتی
الان بخرید
Images
Images
Images
Images
Images
Images